lang['news']['f_intro_to_friend']?>

Cầu đất - Lên sương mù, Xuống mù sương
Mã bảo vệ : (*)