lang['news']['f_intro_to_friend']?>

Người có trái tim trên miền cao nguyên
Mã bảo vệ : (*)